ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630456
รหัส Smis 8 หลัก :
  72032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  630456
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บรรหารแจ่มใสวิทยา 7
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banharnjamsaiwittaya 7 school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนางบวช
ตำบล :
  นางบวช
อำเภอ :
  เดิมบางนางบวช
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72120
โทรศัพท์ :
  035433062
โทรสาร :
  035433062
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มกรารคม 2542
อีเมล์ :
  banharnjamsai7@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นางบวช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7


นายนพดล คำเรียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน