ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630469
รหัส Smis 8 หลัก :
  72022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  630469
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ่อสุพรรณวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Borsuphanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหัวกลับ
ตำบล :
  บ่อสุพรรณ
อำเภอ :
  สองพี่น้อง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72190
โทรศัพท์ :
  035530323
โทรสาร :
  035530323
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตทวารวดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อสุพรรณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 07:36:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา


นายสถาน จงสมจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน