ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330179
รหัส Smis 8 หลัก :
  82012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  330179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Takuatungngantaweewittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกะไหล
ตำบล :
  กะไหล
อำเภอ :
  ตะกั่วทุ่ง
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82130
โทรศัพท์ :
  0-7647-3101-2
โทรสาร :
  076473102
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2516
อีเมล์ :
  takuatungwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพิงกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะไหล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:35:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม


นายพรศักดิ์ ทวีรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน