ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทับปุดวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330184
รหัส Smis 8 หลัก :
  82012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  330184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทับปุดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THAPPUT WITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบนทุ่ง
ตำบล :
  บ่อแสน
อำเภอ :
  ทับปุด
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82180
โทรศัพท์ :
  0-7659-9012
โทรสาร :
  076599011
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มกราคม 2518
อีเมล์ :
  tpw.act2016@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิงกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อแสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09:07:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทับปุดวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน