ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340265
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  340265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วชิรธรรมสถิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wachirathamsatit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านทุ่งลาน
ตำบล :
  ตำนาน
อำเภอ :
  เมืองพัทลุง
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93000
โทรศัพท์ :
  074-603175
โทรสาร :
  074603177
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปีพ.ศ. 2529
อีเมล์ :
  wachiratham_m@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนพัทลุง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำนาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:20:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต


นางอุบล หนูมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน