ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
42
48
90
3
อบ.2
56
57
113
4
อบ.3
61
54
115
4
รวม อบ.
159
159
318
11
ป.1
103
115
218
6
ป.2
107
104
211
6
ป.3
101
115
216
6
ป.4
110
119
229
6
ป.5
106
123
229
6
ป.6
106
99
205
6
รวมประถม
633
675
1,308
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
792
834
1,626
47
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...