ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
20
21
41
2
ป.1
14
20
34
1
ป.2
20
14
34
1
ป.3
10
21
31
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
19
13
32
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
84
90
174
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
111
215
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...