ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
12
4
16
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
9
2
11
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
52
27
79
6
ม.1
6
1
7
1
ม.2
5
1
6
1
ม.3
7
0
7
1
รวมมัธยมต้น
18
2
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
42
126
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...