ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
17
19
36
2
ป.1
10
12
22
1
ป.2
8
14
22
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
60
52
112
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
28
20
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
91
196
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...