ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
11
6
17
1
ม.2
14
7
21
1
ม.3
8
20
28
1
รวมมัธยมต้น
33
33
66
3
ม.4
6
8
14
1
ม.5
7
7
14
1
ม.6
8
4
12
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
19
40
3
รวมทั้งหมด
54
52
106
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...