ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ปีการศึกษา

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
22
15
37
2
อบ.2
21
15
36
1
รวม อบ.
43
30
73
3
ป.1
14
11
25
1
ป.2
10
22
32
2
ป.3
21
21
42
2
ป.4
20
16
36
1
ป.5
11
14
25
1
ป.6
13
17
30
1
รวมประถม
89
101
190
8
ม.1
15
12
27
1
ม.2
12
12
24
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
37
29
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
169
160
329
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...