ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ปีการศึกษา 2556

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
21
16
37
2
อบ.2
15
11
26
1
รวม อบ.
36
27
63
3
ป.1
9
20
29
1
ป.2
22
20
42
2
ป.3
20
17
37
2
ป.4
11
14
25
1
ป.5
13
18
31
1
ป.6
20
13
33
1
รวมประถม
95
102
197
8
ม.1
13
12
25
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
10
4
14
1
รวมมัธยมต้น
33
22
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
151
315
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...