ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
13
5
18
1
รวม อบ.
21
17
38
2
ป.1
13
5
18
1
ป.2
10
20
30
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
12
15
27
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
19
15
34
1
รวมประถม
75
70
145
6
ม.1
15
15
30
1
ม.2
13
16
29
1
ม.3
17
6
23
1
รวมมัธยมต้น
45
37
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
124
265
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...