ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
20
23
43
2
ป.1
18
13
31
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
24
13
37
1
ป.4
10
19
29
1
ป.5
21
17
38
1
ป.6
8
18
26
1
รวมประถม
94
93
187
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
116
230
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...