ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
30
30
60
2
อบ.3
39
43
82
2
รวม อบ.
69
73
142
4
ป.1
31
35
66
2
ป.2
43
39
82
2
ป.3
34
32
66
2
ป.4
27
35
62
2
ป.5
38
38
76
2
ป.6
35
48
83
2
รวมประถม
208
227
435
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
277
300
577
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...