ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
10
13
1
อบ.2
6
12
18
1
อบ.3
16
13
29
1
รวม อบ.
25
35
60
3
ป.1
39
33
72
3
ป.2
42
44
86
3
ป.3
43
29
72
2
ป.4
47
33
80
3
ป.5
31
35
66
2
ป.6
38
47
85
3
รวมประถม
240
221
461
16
ม.1
44
40
84
3
ม.2
43
31
74
3
ม.3
39
36
75
3
รวมมัธยมต้น
126
107
233
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
391
363
754
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...