ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
15
27
42
1
ม.2
12
16
28
1
ม.3
23
14
37
1
รวมมัธยมต้น
50
57
107
3
ม.4
12
14
26
1
ม.5
9
14
23
1
ม.6
11
9
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
32
37
69
3
รวมทั้งหมด
82
94
176
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...