ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
12
18
1
อบ.2
17
7
24
1
อบ.3
15
11
26
1
รวม อบ.
38
30
68
3
ป.1
9
13
22
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
18
15
33
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
17
17
34
1
ป.6
17
15
32
1
รวมประถม
85
81
166
6
ม.1
28
15
43
2
ม.2
11
9
20
1
ม.3
16
9
25
1
รวมมัธยมต้น
55
33
88
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
178
144
322
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...