ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
831
795
1,626
64
อบ.2
991
873
1,864
74
อบ.3
1,077
1,038
2,115
79
รวม อบ.
2,899
2,706
5,605
217
ป.1
1,796
1,635
3,431
122
ป.2
1,755
1,516
3,271
119
ป.3
1,734
1,536
3,270
124
ป.4
1,824
1,588
3,412
123
ป.5
1,754
1,666
3,420
120
ป.6
1,882
1,599
3,481
122
รวมประถม
10,745
9,540
20,285
730
ม.1
298
246
544
15
ม.2
262
232
494
14
ม.3
291
226
517
13
รวมมัธยมต้น
851
704
1,555
42
ม.4
53
52
105
4
ม.5
41
40
81
4
ม.6
52
55
107
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
146
147
293
12
รวมทั้งหมด
14,641
13,097
27,738
1,001
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...