ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
24
27
51
2
อบ.2
45
45
90
3
อบ.3
63
53
116
4
รวม อบ.
132
125
257
9
ป.1
59
62
121
3
ป.2
89
63
152
4
ป.3
75
66
141
4
ป.4
78
65
143
4
ป.5
64
55
119
3
ป.6
60
66
126
3
รวมประถม
425
377
802
21
ม.1
6,886
7,300
14,186
375
ม.2
6,441
7,047
13,488
373
ม.3
6,652
7,181
13,833
353
รวมมัธยมต้น
19,979
21,528
41,507
1,101
ม.4
4,436
6,415
10,851
309
ม.5
3,723
6,089
9,812
297
ม.6
3,618
5,810
9,428
289
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
11,777
18,314
30,091
895
รวมทั้งหมด
32,313
40,344
72,657
2,026
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...