ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
91
101
192
31
อบ.2
1,091
1,054
2,145
150
อบ.3
1,165
1,063
2,228
152
รวม อบ.
2,347
2,218
4,565
333
ป.1
1,257
1,175
2,432
154
ป.2
1,198
1,072
2,270
151
ป.3
1,276
1,125
2,401
155
ป.4
1,335
1,204
2,539
154
ป.5
1,326
1,234
2,560
154
ป.6
1,396
1,268
2,664
154
รวมประถม
7,788
7,078
14,866
922
ม.1
739
607
1,346
48
ม.2
683
588
1,271
49
ม.3
575
500
1,075
47
รวมมัธยมต้น
1,997
1,695
3,692
144
ม.4
24
29
53
3
ม.5
22
18
40
3
ม.6
17
25
42
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
63
72
135
9
รวมทั้งหมด
12,195
11,063
23,258
1,408
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...