ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
133
126
259
32
อบ.2
984
910
1,894
148
อบ.3
1,154
1,072
2,226
149
รวม อบ.
2,271
2,108
4,379
329
ป.1
1,277
1,126
2,403
152
ป.2
1,233
1,148
2,381
153
ป.3
1,211
1,066
2,277
149
ป.4
1,303
1,127
2,430
155
ป.5
1,336
1,189
2,525
152
ป.6
1,318
1,241
2,559
156
รวมประถม
7,678
6,897
14,575
917
ม.1
702
551
1,253
49
ม.2
678
599
1,277
50
ม.3
600
523
1,123
49
รวมมัธยมต้น
1,980
1,673
3,653
148
ม.4
32
36
68
3
ม.5
24
22
46
3
ม.6
16
15
31
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
72
73
145
9
รวมทั้งหมด
12,001
10,751
22,752
1,403
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...