ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
60
68
128
20
อบ.2
977
860
1,837
146
อบ.3
1,008
895
1,903
148
รวม อบ.
2,045
1,823
3,868
314
ป.1
1,220
1,112
2,332
154
ป.2
1,236
1,107
2,343
154
ป.3
1,233
1,134
2,367
151
ป.4
1,208
1,059
2,267
152
ป.5
1,291
1,111
2,402
154
ป.6
1,319
1,182
2,501
153
รวมประถม
7,507
6,705
14,212
918
ม.1
683
532
1,215
50
ม.2
642
503
1,145
49
ม.3
563
538
1,101
48
รวมมัธยมต้น
1,888
1,573
3,461
147
ม.4
32
30
62
4
ม.5
26
33
59
3
ม.6
18
20
38
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
76
83
159
10
รวมทั้งหมด
11,516
10,184
21,700
1,389
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...