ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
208
210
418
46
อบ.2
1,818
1,599
3,417
226
อบ.3
1,814
1,755
3,569
229
รวม อบ.
3,840
3,564
7,404
501
ป.1
1,906
1,699
3,605
237
ป.2
1,912
1,773
3,685
231
ป.3
1,917
1,767
3,684
238
ป.4
1,941
1,743
3,684
237
ป.5
1,999
1,912
3,911
240
ป.6
2,068
1,835
3,903
243
รวมประถม
11,743
10,729
22,472
1,426
ม.1
1,007
807
1,814
74
ม.2
923
697
1,620
75
ม.3
812
718
1,530
75
รวมมัธยมต้น
2,742
2,222
4,964
224
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18,325
16,515
34,840
2,151
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...