ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
32
28
60
8
อบ.2
1,665
1,517
3,182
210
อบ.3
1,559
1,543
3,102
207
รวม อบ.
3,256
3,088
6,344
425
ป.1
1,644
1,496
3,140
214
ป.2
1,727
1,593
3,320
217
ป.3
1,542
1,545
3,087
211
ป.4
1,729
1,572
3,301
208
ป.5
1,793
1,591
3,384
209
ป.6
1,790
1,634
3,424
216
รวมประถม
10,225
9,431
19,656
1,275
ม.1
673
600
1,273
60
ม.2
652
501
1,153
59
ม.3
571
462
1,033
59
รวมมัธยมต้น
1,896
1,563
3,459
178
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15,377
14,082
29,459
1,878
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...