ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
56
67
123
13
อบ.2
2,987
2,811
5,798
277
อบ.3
2,967
2,822
5,789
281
รวม อบ.
6,010
5,700
11,710
571
ป.1
2,899
2,718
5,617
289
ป.2
2,900
2,838
5,738
296
ป.3
2,783
2,695
5,478
281
ป.4
2,866
2,738
5,604
282
ป.5
2,809
2,690
5,499
282
ป.6
2,978
2,771
5,749
285
รวมประถม
17,235
16,450
33,685
1,715
ม.1
1,347
1,086
2,433
103
ม.2
1,215
1,003
2,218
103
ม.3
1,188
1,043
2,231
104
รวมมัธยมต้น
3,750
3,132
6,882
310
ม.4
23
37
60
3
ม.5
31
37
68
4
ม.6
25
26
51
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
79
100
179
11
รวมทั้งหมด
27,074
25,382
52,456
2,607
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...