ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
208
220
428
40
อบ.2
2,011
1,829
3,840
240
อบ.3
2,142
2,020
4,162
248
รวม อบ.
4,361
4,069
8,430
528
ป.1
2,212
2,038
4,250
259
ป.2
2,122
2,014
4,136
246
ป.3
2,226
2,110
4,336
262
ป.4
2,166
2,073
4,239
250
ป.5
2,171
2,095
4,266
250
ป.6
2,227
2,044
4,271
249
รวมประถม
13,124
12,374
25,498
1,516
ม.1
915
673
1,588
73
ม.2
796
667
1,463
72
ม.3
749
623
1,372
71
รวมมัธยมต้น
2,460
1,963
4,423
216
ม.4
35
47
82
3
ม.5
30
41
71
2
ม.6
23
23
46
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
88
111
199
7
รวมทั้งหมด
20,033
18,517
38,550
2,267
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...