ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
89
97
186
14
อบ.2
2,249
2,156
4,405
239
อบ.3
2,295
2,153
4,448
241
รวม อบ.
4,633
4,406
9,039
494
ป.1
2,348
2,216
4,564
260
ป.2
2,387
2,175
4,562
254
ป.3
2,439
2,432
4,871
257
ป.4
2,468
2,329
4,797
257
ป.5
2,538
2,361
4,899
257
ป.6
2,646
2,417
5,063
263
รวมประถม
14,826
13,930
28,756
1,548
ม.1
768
607
1,375
59
ม.2
681
542
1,223
57
ม.3
601
492
1,093
59
รวมมัธยมต้น
2,050
1,641
3,691
175
ม.4
4
12
16
1
ม.5
4
7
11
1
ม.6
15
12
27
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
31
54
3
รวมทั้งหมด
21,532
20,008
41,540
2,220
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...