ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
17
32
2
อบ.2
1,241
1,158
2,399
207
อบ.3
1,398
1,346
2,744
215
รวม อบ.
2,654
2,521
5,175
424
ป.1
1,500
1,396
2,896
220
ป.2
1,423
1,328
2,751
215
ป.3
1,573
1,383
2,956
224
ป.4
1,539
1,403
2,942
215
ป.5
1,552
1,419
2,971
215
ป.6
1,628
1,494
3,122
223
รวมประถม
9,215
8,423
17,638
1,312
ม.1
655
516
1,171
56
ม.2
613
516
1,129
56
ม.3
678
505
1,183
55
รวมมัธยมต้น
1,946
1,537
3,483
167
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13,815
12,481
26,296
1,903
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...