ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
544
480
1,024
116
อบ.2
994
931
1,925
203
อบ.3
1,130
1,024
2,154
208
รวม อบ.
2,668
2,435
5,103
527
ป.1
1,225
1,164
2,389
211
ป.2
1,121
1,101
2,222
209
ป.3
1,235
1,084
2,319
211
ป.4
1,200
1,093
2,293
211
ป.5
1,219
1,101
2,320
209
ป.6
1,261
1,134
2,395
214
รวมประถม
7,261
6,677
13,938
1,265
ม.1
449
354
803
53
ม.2
461
347
808
52
ม.3
455
370
825
53
รวมมัธยมต้น
1,365
1,071
2,436
158
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,294
10,183
21,477
1,950
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...