ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
199
177
376
69
อบ.2
1,134
1,086
2,220
183
อบ.3
1,195
1,097
2,292
186
รวม อบ.
2,528
2,360
4,888
438
ป.1
1,188
1,059
2,247
197
ป.2
1,262
1,147
2,409
198
ป.3
1,162
1,134
2,296
195
ป.4
1,244
1,127
2,371
194
ป.5
1,297
1,195
2,492
195
ป.6
1,276
1,263
2,539
195
รวมประถม
7,429
6,925
14,354
1,174
ม.1
422
301
723
48
ม.2
417
314
731
50
ม.3
367
300
667
47
รวมมัธยมต้น
1,206
915
2,121
145
ม.4
14
16
30
1
ม.5
16
20
36
1
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
36
66
2
รวมทั้งหมด
11,193
10,236
21,429
1,759
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...