ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
201
175
376
59
อบ.2
986
941
1,927
182
อบ.3
1,147
1,091
2,238
183
รวม อบ.
2,334
2,207
4,541
424
ป.1
1,282
1,162
2,444
200
ป.2
1,196
1,055
2,251
193
ป.3
1,279
1,143
2,422
203
ป.4
1,163
1,134
2,297
197
ป.5
1,254
1,136
2,390
191
ป.6
1,300
1,202
2,502
203
รวมประถม
7,474
6,832
14,306
1,187
ม.1
414
316
730
49
ม.2
421
311
732
49
ม.3
388
298
686
50
รวมมัธยมต้น
1,223
925
2,148
148
ม.4
12
9
21
1
ม.5
10
15
25
1
ม.6
16
18
34
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
42
80
3
รวมทั้งหมด
11,069
10,006
21,075
1,762
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...