ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
116
133
249
20
อบ.2
1,552
1,607
3,159
217
อบ.3
1,769
1,734
3,503
225
รวม อบ.
3,437
3,474
6,911
462
ป.1
1,907
1,781
3,688
243
ป.2
1,834
1,767
3,601
233
ป.3
1,853
1,839
3,692
238
ป.4
1,906
1,886
3,792
237
ป.5
1,994
1,848
3,842
234
ป.6
1,972
1,846
3,818
234
รวมประถม
11,466
10,967
22,433
1,419
ม.1
825
615
1,440
68
ม.2
795
665
1,460
68
ม.3
819
685
1,504
70
รวมมัธยมต้น
2,439
1,965
4,404
206
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,342
16,406
33,748
2,087
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...