ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
17
25
3
อบ.2
1,206
1,184
2,390
153
อบ.3
1,355
1,318
2,673
161
รวม อบ.
2,569
2,519
5,088
317
ป.1
1,403
1,272
2,675
165
ป.2
1,308
1,263
2,571
164
ป.3
1,355
1,219
2,574
162
ป.4
1,293
1,312
2,605
159
ป.5
1,399
1,324
2,723
161
ป.6
1,403
1,275
2,678
163
รวมประถม
8,161
7,665
15,826
974
ม.1
622
509
1,131
53
ม.2
575
474
1,049
54
ม.3
566
456
1,022
56
รวมมัธยมต้น
1,763
1,439
3,202
163
ม.4
19
24
43
2
ม.5
12
12
24
2
ม.6
10
9
19
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
41
45
86
6
รวมทั้งหมด
12,534
11,668
24,202
1,460
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...