ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
51
53
104
23
อบ.2
1,222
1,161
2,383
227
อบ.3
1,388
1,283
2,671
230
รวม อบ.
2,661
2,497
5,158
480
ป.1
1,393
1,371
2,764
235
ป.2
1,349
1,286
2,635
230
ป.3
1,438
1,317
2,755
233
ป.4
1,504
1,341
2,845
231
ป.5
1,511
1,398
2,909
233
ป.6
1,555
1,439
2,994
231
รวมประถม
8,750
8,152
16,902
1,393
ม.1
485
336
821
50
ม.2
491
370
861
50
ม.3
459
329
788
49
รวมมัธยมต้น
1,435
1,035
2,470
149
ม.4
17
18
35
2
ม.5
33
15
48
2
ม.6
20
12
32
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
70
45
115
6
รวมทั้งหมด
12,916
11,729
24,645
2,028
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...