ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
113
100
213
24
อบ.2
1,812
1,620
3,432
196
อบ.3
1,931
1,770
3,701
198
รวม อบ.
3,856
3,490
7,346
418
ป.1
2,051
2,048
4,099
207
ป.2
2,062
1,875
3,937
204
ป.3
2,011
1,981
3,992
205
ป.4
2,112
2,120
4,232
203
ป.5
2,176
2,084
4,260
201
ป.6
2,269
2,115
4,384
201
รวมประถม
12,681
12,223
24,904
1,221
ม.1
879
654
1,533
71
ม.2
828
753
1,581
74
ม.3
697
584
1,281
71
รวมมัธยมต้น
2,404
1,991
4,395
216
ม.4
22
46
68
2
ม.5
26
29
55
2
ม.6
21
21
42
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
69
96
165
6
รวมทั้งหมด
19,010
17,800
36,810
1,861
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...