ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
104
99
203
19
อบ.2
1,703
1,599
3,302
194
อบ.3
1,827
1,671
3,498
196
รวม อบ.
3,634
3,369
7,003
409
ป.1
2,094
1,918
4,012
207
ป.2
2,036
2,046
4,082
204
ป.3
2,051
1,887
3,938
202
ป.4
2,035
1,997
4,032
203
ป.5
2,102
2,125
4,227
202
ป.6
2,178
2,072
4,250
201
รวมประถม
12,496
12,045
24,541
1,219
ม.1
835
675
1,510
71
ม.2
776
616
1,392
71
ม.3
761
705
1,466
74
รวมมัธยมต้น
2,372
1,996
4,368
216
ม.4
30
29
59
2
ม.5
18
35
53
2
ม.6
25
33
58
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
73
97
170
6
รวมทั้งหมด
18,575
17,507
36,082
1,850
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...