ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
98
100
198
19
อบ.2
1,604
1,548
3,152
192
อบ.3
1,751
1,645
3,396
194
รวม อบ.
3,453
3,293
6,746
405
ป.1
2,015
1,833
3,848
205
ป.2
2,110
1,938
4,048
207
ป.3
2,067
2,067
4,134
205
ป.4
2,083
1,901
3,984
204
ป.5
2,066
2,005
4,071
203
ป.6
2,098
2,129
4,227
206
รวมประถม
12,439
11,873
24,312
1,230
ม.1
776
642
1,418
72
ม.2
780
662
1,442
70
ม.3
735
586
1,321
71
รวมมัธยมต้น
2,291
1,890
4,181
213
ม.4
35
60
95
3
ม.5
27
27
54
2
ม.6
17
33
50
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
79
120
199
7
รวมทั้งหมด
18,262
17,176
35,438
1,855
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...