ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
83
82
165
13
อบ.2
1,622
1,644
3,266
196
อบ.3
1,676
1,615
3,291
207
รวม อบ.
3,381
3,341
6,722
416
ป.1
1,711
1,573
3,284
210
ป.2
1,719
1,743
3,462
211
ป.3
1,855
1,704
3,559
211
ป.4
1,812
1,765
3,577
210
ป.5
1,890
1,838
3,728
211
ป.6
1,953
1,781
3,734
208
รวมประถม
10,940
10,404
21,344
1,261
ม.1
685
531
1,216
51
ม.2
633
534
1,167
51
ม.3
598
557
1,155
53
รวมมัธยมต้น
1,916
1,622
3,538
155
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,237
15,367
31,604
1,832
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...