ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
192
187
379
50
อบ.2
1,173
1,151
2,324
159
อบ.3
1,214
1,221
2,435
158
รวม อบ.
2,579
2,559
5,138
367
ป.1
1,240
1,163
2,403
164
ป.2
1,243
1,163
2,406
160
ป.3
1,314
1,111
2,425
159
ป.4
1,310
1,136
2,446
161
ป.5
1,328
1,258
2,586
165
ป.6
1,300
1,221
2,521
160
รวมประถม
7,735
7,052
14,787
969
ม.1
591
501
1,092
48
ม.2
547
477
1,024
47
ม.3
547
464
1,011
48
รวมมัธยมต้น
1,685
1,442
3,127
143
ม.4
24
15
39
1
ม.5
15
11
26
1
ม.6
8
6
14
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
47
32
79
4
รวมทั้งหมด
12,046
11,085
23,131
1,483
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...