ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
218
194
412
38
อบ.2
901
985
1,886
130
อบ.3
947
906
1,853
134
รวม อบ.
2,066
2,085
4,151
302
ป.1
1,061
987
2,048
136
ป.2
1,109
960
2,069
136
ป.3
1,001
968
1,969
136
ป.4
1,006
1,004
2,010
135
ป.5
1,085
972
2,057
136
ป.6
1,093
992
2,085
135
รวมประถม
6,355
5,883
12,238
814
ม.1
588
563
1,151
58
ม.2
618
566
1,184
59
ม.3
596
536
1,132
59
รวมมัธยมต้น
1,802
1,665
3,467
176
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,223
9,633
19,856
1,292
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...