ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
143
134
277
31
อบ.2
1,087
935
2,022
164
อบ.3
1,159
1,064
2,223
167
รวม อบ.
2,389
2,133
4,522
362
ป.1
1,248
1,122
2,370
171
ป.2
1,086
1,005
2,091
167
ป.3
1,149
1,021
2,170
167
ป.4
1,173
1,061
2,234
166
ป.5
1,181
1,088
2,269
168
ป.6
1,220
1,162
2,382
169
รวมประถม
7,057
6,459
13,516
1,008
ม.1
808
561
1,369
76
ม.2
718
528
1,246
74
ม.3
617
556
1,173
74
รวมมัธยมต้น
2,143
1,645
3,788
224
ม.4
28
20
48
3
ม.5
18
23
41
3
ม.6
22
17
39
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
60
128
9
รวมทั้งหมด
11,657
10,297
21,954
1,603
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...