ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
420
444
864
84
อบ.2
1,224
1,151
2,375
197
อบ.3
1,483
1,367
2,850
202
รวม อบ.
3,127
2,962
6,089
483
ป.1
1,665
1,462
3,127
205
ป.2
1,452
1,375
2,827
203
ป.3
1,504
1,436
2,940
203
ป.4
1,560
1,453
3,013
204
ป.5
1,665
1,420
3,085
205
ป.6
1,660
1,477
3,137
202
รวมประถม
9,506
8,623
18,129
1,222
ม.1
826
685
1,511
75
ม.2
840
725
1,565
76
ม.3
771
645
1,416
75
รวมมัธยมต้น
2,437
2,055
4,492
226
ม.4
5
12
17
1
ม.5
3
9
12
1
ม.6
2
6
8
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10
27
37
3
รวมทั้งหมด
15,080
13,667
28,747
1,934
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...