ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
136
136
272
25
อบ.2
1,750
1,526
3,276
160
อบ.3
1,691
1,524
3,215
157
รวม อบ.
3,577
3,186
6,763
342
ป.1
1,774
1,517
3,291
151
ป.2
1,708
1,551
3,259
153
ป.3
1,706
1,613
3,319
153
ป.4
1,767
1,597
3,364
151
ป.5
1,766
1,570
3,336
154
ป.6
1,814
1,619
3,433
154
รวมประถม
10,535
9,467
20,002
916
ม.1
609
455
1,064
34
ม.2
503
358
861
31
ม.3
462
334
796
31
รวมมัธยมต้น
1,574
1,147
2,721
96
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15,686
13,800
29,486
1,354
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...