ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
143
142
285
18
อบ.2
1,409
1,409
2,818
153
อบ.3
1,511
1,440
2,951
150
รวม อบ.
3,063
2,991
6,054
321
ป.1
1,929
1,621
3,550
153
ป.2
1,797
1,610
3,407
152
ป.3
1,705
1,445
3,150
146
ป.4
1,707
1,564
3,271
149
ป.5
1,696
1,619
3,315
149
ป.6
1,760
1,592
3,352
151
รวมประถม
10,594
9,451
20,045
900
ม.1
515
385
900
31
ม.2
517
394
911
32
ม.3
526
433
959
36
รวมมัธยมต้น
1,558
1,212
2,770
99
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15,215
13,654
28,869
1,320
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...