ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
33
34
67
4
อบ.2
787
674
1,461
67
อบ.3
834
794
1,628
68
รวม อบ.
1,654
1,502
3,156
139
ป.1
1,347
1,112
2,459
80
ป.2
1,220
1,108
2,328
76
ป.3
1,186
986
2,172
73
ป.4
1,104
1,073
2,177
74
ป.5
1,199
1,023
2,222
70
ป.6
1,075
1,047
2,122
75
รวมประถม
7,131
6,349
13,480
448
ม.1
516
375
891
25
ม.2
398
364
762
25
ม.3
321
301
622
21
รวมมัธยมต้น
1,235
1,040
2,275
71
ม.4
34
33
67
2
ม.5
24
23
47
2
ม.6
19
26
45
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
77
82
159
6
รวมทั้งหมด
10,097
8,973
19,070
664
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...