ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
62
60
122
15
อบ.2
1,080
896
1,976
123
อบ.3
1,104
1,005
2,109
126
รวม อบ.
2,246
1,961
4,207
264
ป.1
1,210
1,201
2,411
125
ป.2
1,130
1,093
2,223
123
ป.3
1,172
1,077
2,249
125
ป.4
1,135
1,168
2,303
124
ป.5
1,256
1,166
2,422
127
ป.6
1,210
1,143
2,353
127
รวมประถม
7,113
6,848
13,961
751
ม.1
140
98
238
15
ม.2
136
78
214
15
ม.3
144
95
239
16
รวมมัธยมต้น
420
271
691
46
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,779
9,080
18,859
1,061
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...