ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
209
210
419
70
อบ.2
1,782
1,719
3,501
247
อบ.3
1,858
1,686
3,544
249
รวม อบ.
3,849
3,615
7,464
566
ป.1
1,925
1,747
3,672
264
ป.2
1,924
1,766
3,690
265
ป.3
1,989
1,786
3,775
264
ป.4
2,012
1,855
3,867
265
ป.5
2,098
1,864
3,962
264
ป.6
2,095
1,915
4,010
271
รวมประถม
12,043
10,933
22,976
1,593
ม.1
673
542
1,215
62
ม.2
704
565
1,269
64
ม.3
677
573
1,250
62
รวมมัธยมต้น
2,054
1,680
3,734
188
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,946
16,228
34,174
2,347
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...