ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
328
338
666
78
อบ.2
1,577
1,517
3,094
239
อบ.3
1,801
1,717
3,518
250
รวม อบ.
3,706
3,572
7,278
567
ป.1
2,044
1,817
3,861
255
ป.2
1,910
1,719
3,629
255
ป.3
1,928
1,772
3,700
253
ป.4
1,996
1,797
3,793
249
ป.5
2,013
1,834
3,847
254
ป.6
2,112
1,859
3,971
254
รวมประถม
12,003
10,798
22,801
1,520
ม.1
768
581
1,349
62
ม.2
637
515
1,152
62
ม.3
670
510
1,180
62
รวมมัธยมต้น
2,075
1,606
3,681
186
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,784
15,976
33,760
2,273
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...