ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

จำนวน ชาย 6   คน หญิง 31  คน รวมทั้งหมด 37  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
1
6
7
 ชำนาญการ
คศ.2
0
2
2
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
4
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
12
13
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
0
4
4
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
1
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
1
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
4
12
16
รวมทั้งหมด
6
31
37