ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ

จำนวน ชาย 32   คน หญิง 71  คน รวมทั้งหมด 103  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
0
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
2
0
2
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
1
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 3. ครู
-
คศ.1
7
33
40
 ชำนาญการ
คศ.2
3
9
12
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
11
42
53
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
12
21
33
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
1
4
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
4
5
9
รวมทั้งหมด
32
71
103