ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

จำนวน ชาย 75   คน หญิง 129  คน รวมทั้งหมด 204  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
36
55
91
 ชำนาญการ
คศ.2
12
18
30
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
7
16
23
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
56
89
145
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
17
36
53
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
1
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
1
3
4
รวมทั้งหมด
75
129
204